For the latest information on NSCC 2023, please choose from the categories below.

Venue Cymru

Wedi’i osod o dan odre godidog Eryri gyda golygfeydd ysblennydd allan i’r môr, mae Venue Cymru yn lleoliad hardd ar gyfer Cynhadledd Genedlaethol Gofal Cymdeithasol 2023.   

Mynedfa 

Gellir cyrraedd yr adeilad o sawl mynedfa. Mae mynedfa o’r prif faes parcio yng nghefn yr adeilad, a dwy fynedfa o ochr y promenâd. 

Desg wybodaeth / gofrestru    

Mae'r ddesg wybodaeth/gofrestru wedi'i lleoli ar y llawr gwaelod wrth ymyl desg dderbynfa'r lleoliad. Caiff ei staffio drwy gydol y gynhadledd a bydd tîm y gynhadledd yn falch o ddarparu gwybodaeth a chymorth i gynadleddwyr.   

Wi-Fi

Mae Wi-Fi ar gael ledled Venue Cymru. Bydd manylion mewngofnodi ar gael wrth y ddesg gofrestru/wybodaeth.  

Storio bagiau

Nid yw'n bosibl gadael bagiau yn swyddfa'r gynhadledd nac wrth y ddesg gofrestru, ond mae lle cyfyngedig i storio bagiau yn yr ystafell gotiau.  

Ni all trefnwyr a stiwardiaid y gynhadledd gymryd cyfrifoldeb am unrhyw fagiau sy'n cael eu gadael mewn unrhyw ystafell. Oherwydd diogelwch, gellir symud unrhyw fagiau neu becynnau sy'n cael eu gadael heb neb yn gofalu amdanynt a chael gwared arnynt.   

Ystafelloedd cotiau

Mae ystafell gotiau ar y llawr gwaelod, yn union gerllaw'r dderbynfa.  

Gweithdrefnau gwacáu 

Os bydd tân yn y Neuadd Gynadledda, gweithredir seiren barhaus, tra uchel. Dylai pawb adael yr adeilad. Mae llwybrau allanfeydd tân wedi'u lleoli ar bob lefel.  Os bydd tân yn yr Arena (lleoliad y Cinio Gala), mae larwm neges llais yn cael ei actifadu. Dylai pawb adael yr adeilad. Mae llwybrau allanfeydd tân wedi'u lleoli ar bob lefel.  

Os bydd yr allanfa dân a ddefnyddiwch yn dod â chi i flaen yr adeilad, y man ymgynnull yw:      

Y LLOCHES AR Y PROMENÂD GYFERBYN   DERBYNFA VENUE    

Os bydd yr allanfa dân a ddefnyddiwch yn dod â chi i gefn yr adeilad, y man ymgynnull yw:    

I OCHR DDE'R PWLL NOFIO OCHR ARALL I FAES PARCIO VENUE 

Os bydd gwacáu yn cael ei gyfyngu o ardal neu allanfa benodol, bydd hysbysiad yn cael ei roi.    

Rhaglen

Arddangosfa

The Exhibition will host organisations from the public, private and voluntary sector showcasing their innovative products and services. It will be open throughout the conference. Lunch, teas and coffees will be provided in the Exhibition area.  

Gweithdai 

Delegates are strongly advised to sign up for the workshop of their choice in each of the sessions in advance. We will email delegates inviting them to choose their workshops in advance of the event. Once maximum numbers are reached, there will be no more admittance to the workshop.  All workshops will take place at Venue Cymru.

There will be stewards to direct you to the workshop breakout rooms. Please ensure that you arrive at the workshops on time, as latecomers may be prevented from entering and disrupting the session. Details of all workshops will be included in the digital brochure nearer the time.   

Digwyddiadau ymylol   

There is a programme of fringe events on both days of the conference. Full details of these events will be available in the digital brochure, which will be available nearer the time. 

Cymorth cyntaf  

Bydd swyddogion cymorth cyntaf ar gael drwy gydol y gynhadledd os bydd angen unrhyw gymorth arnoch.  

Stiwardiaid a staff cymorth  

Bydd nifer o stiwardiaid ar ddyletswydd i'ch helpu gyda'ch ymholiadau, ac mae'n hawdd eu hadnabod gan eu gwisg. Bydd ein staff cymorth cynadleddau yn gwisgo crysau-t brand Cynhadledd Genedlaethol Gofal Cymdeithasol 2023 (NSCC23) a byddant wrth law i'ch helpu drwy gydol y digwyddiad.   

Diogelwch 

Am resymau diogelwch, mae'n bwysig gwisgo'ch bathodyn cynhadledd bob amser, neu efallai na fyddwch yn cael mynediad i brif awditoriwm y gynhadledd neu ystafelloedd gweithdai.   

Ffonau symudol 

Cadwch ffonau symudol yn dawel yn ardal y gynhadledd. Hoffwn i chi gymryd rhan yn y sgwrs ar-lein tra eich bod yn y gynhadledd, a chroeso i chi dynnu lluniau a rhannu eich profiadau gan ddefnyddio'r hashnod #NSCC23 ac @ADSSCymru ar Twitter a LinkedIn.  

Ffurflen adborth 

Byddem yn ddiolchgar pe gallech gwblhau eich ffurflenni adborth, a fydd yn cael eu hanfon atoch ar e-bost ar ôl y gynhadledd.  

Cydsyniad 

Sylwch fod eich presenoldeb yng Nghynhadledd Genedlaethol Gofal Cymdeithasol 2023 yn cadarnhau eich caniatâd a’ch cytundeb y gall ffotograffau, fideo a gwybodaeth a data dienw gael eu defnyddio a/neu eu cyhoeddi gan ADSS Cymru. Drwy fynychu, rydych yn cadarnhau eich bod yn ildio unrhyw a phob hawl (er enghraifft, rhai sy'n ymwneud ag eiddo deallusol, diogelu data neu fel arall) dros gofnodion o’r fath o blaid ADSS Cymru, ac y gall ADSS Cymru ddefnyddio cofnodion o’r fath yn briodol, fel y gwêl yn dda.   

Y Cinio Gala

Cynhelir y derbyniad diodydd cyn cinio yn Venue Cymru ddydd Mercher 11 Hydref a bydd yn rhedeg o 6.45pm. Bydd y Cinio Gala yn cychwyn am 7.30pm ac yn cael ei gynnal yn yr Arena, Venue Cymru. 

Sylwch mai trwy docyn yn unig y bydd mynediad i'r cinio a bydd tocynnau'n cael eu gwirio wrth gyrraedd. Mae'r cod gwisg yn ddillad hamdden smart. Cliciwch yma i ymweld â thudalen archebu gwefan y gynhadledd i archebu tocynnau.  

Gofynion deietegol 

Anfonwch e-bost at events@adss.cymru i roi gwybod i ni am unrhyw ofynion deietegol erbyn dydd Gwener 22 Medi.

Hygyrchedd 

Mae Venue Cymru yn gwbl hygyrch. Mae mynediad i'r lleoliad yn cael ei gynorthwyo gan ddrysau llydan, awtomatig a ddyluniwyd ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn. 

Mae man gollwng wrth y brif fynedfa gyda digon o le i ddod allan yn ddiogel. Yn y maes parcio yng nghefn Venue Cymru mae 19 o leoedd parcio dynodedig i bobl anabl; mae parcio am ddim i ddeiliaid bathodynnau anabl yn y mannau hyn.   

Mae lifftiau i bob llawr, sy’n ddigon llydan i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a gyda botymau ar uchder addas. Mae rampiau gyda'r holl risiau ac mae digon o le mewn mannau cyhoeddus i symud yn hawdd.  

Mae cownteri isel ym mhob derbynfa.

Mae toiledau hygyrch ar gael ym mhob rhan o'r lleoliad.

Mae drysau mewnol yn llydan ac yn ysgafn ac yn hawdd eu hagor o gadair olwyn. 

Mae larymau tân yn weledol (ac eithrio yn yr ystafelloedd cyfarfod) yn ogystal â chlywadwy, ac mae allanfeydd tân ar gael i'w gweithredu gan bobl ag anghenion symudedd. 

Y Gymraeg  

Mae Cynhadledd Genedlaethol Gofal Cymdeithasol 2023 yn ddigwyddiad dwyieithog, gyda siaradwyr yn cyflwyno yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae clustffonau ar gael ar gyfer pob cynadleddwr yn ardal y gynhadledd a darperir gwasanaeth cyfieithu ar y pryd.   

Teithio 

Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf i'ch helpu i gynllunio'ch taith i'r gynhadledd ac oddi yno ar wefan Venue Cymru: I gyrraedd yma | Venue Cymru.  

Parcio 

Mae gan Venue Cymru faes parcio o faint digonol sy'n gweithredu cynllun Talu ac Arddangos. Mae lleoedd parcio y tu ôl i'r lleoliad neu ar y promenâd o flaen y lleoliad.   Mae parcio am ddim i ddeiliaid bathodyn glas pan fyddant yn parcio mewn man parcio dynodedig i bobl anabl yn y maes parcio hwn gyda'r bathodyn wedi'i arddangos yn glir.   Ceir manylion llawn am opsiynau parcio ar wefan Venue Cymru yma: I gyrraedd yma | Venue Cymru

Llety

Rydym wedi partneru â St. George's Hotel yn Llandudno i gynnig pris gostyngedig i bob cynrychiolydd am eu harhosiad ar 10 ac 11 Hydref.  Yn syml, bydd angen i gynrychiolwyr sy'n galw i archebu lle ofyn am Alice Woodward a dyfynnu'r cyfeirnod 'NSCC23'. Cysylltwch â St. George's Hotel: +44 (0)1492 877 544.

Gweler y rhestr brisiau isod:  

  • Ystafelloedd dwbl clasurol ar gyfer un deiliadaeth gan gynnwys brecwast £110 
  • Ystafelloedd dwbl clasurol ar gyfer deiliadaeth ddwbl £120

Byddai unrhyw olygfeydd o'r môr neu gategorïau prif ystafell yn ddarostyngedig i'r atchwanegiadau uwchraddio canlynol: 

  • Dwbl wynebu'r Môr Clasurol £20  
  • Sea View Suite £40  
  • Classic Sea View Dwbl gyda Balconi £ 50  
  • Golygfa Môr Premier gyda Balconi £60  
  • Sea View Suite gyda Balconi £70  
  • Môr Deluxe Canol View Rooftop gyda Balconi £140  
  • Corner Deluxe Sea View Rooftop gyda Balconi £160 

Mwy o wybodaeth yn dod yn fuan.