I ganslo neu drosglwyddo eich lle yn CGGC23

Trosglwyddo eich tocyn i berson arall

Os na allwch fynychu CGGC23 ar ôl archebu tocynnau, efallai y byddwch yn cymryd lle, trwy drefniant ymlaen llaw ac ar ôl rhoi gwybod i ni, rhywun arall o’ch sefydliad i fod yn bresennol. Mae hyn ond yn bosib i ni brosesu hyd at wythnos cyn y digwyddiad.

Trosglwyddo eich tocyn i CGGC24
Os na allwch fod yn bresennol ac na allwch neu beidio â dymuno rhoi’r lle i rywun arall yn eich sefydliad, efallai y byddwn yn derbyn y ffi a dalwyd fel taliad tuag at le ar CGGC24. Bydd trosglwyddiad o’r fath ar yr amod ein bod yn cael gwybod yn ysgrifenedig am eich bwriadau bedair wythnos cyn CGGC23. Dim ond unwaith y gellir trosglwyddo archebion.

Cofiwch fod angen talu’n llawn am beidio â mynychu archeb sydd wedi’i throsglwyddo. I drosglwyddo’ch tocyn yn yr un o’r ffyrdd hyn, ebostiwch contact@adss.cymru.

polisi ad-dalu

Ni ellir rhoi ad-daliadau heblaw mewn amgylchiadau eithriadol. E-bostiwch contact@adss.cymru

Ni fydd ad-daliadau’n cael eu darparu yn achos amserlennu neu newidiadau cynnwys. Ni allwn ystyried unrhyw drefniadau ad-daliad ynglŷn â theithio neu lety.