Am y tro cyntaf erioed, yn 2018, mae’r Gynhadledd Genedlaethol Gofal Cymdeithasol (a adwaenwyd yn flaenorol fel y Gynhadledd Gwasanaethau Cymdeithasol Genedlaethol) yn cael ei threfnu ar y cyd gan ADSS Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru, gyda disgwyl o fwy na 600 o bobl gymryd rhan ar draws cyfanswm o 66 sesiynau llawn, gweithdai a chyfleoedd dysgu.

Fel y cyfle arddangos a rhwydweithio mwyaf pwysig i’r sector gofal cymdeithasol yng Nghymru, mae gan y gynhadledd rywbeth ar gyfer pob aelod o’r gweithlu gofal, o staff rheng flaen sy’n ymwneud â darparu gofal i blant, oedolion a’u teuluoedd, i reolwyr, ac uwch-weithwyr sy’n gwneud penderfyniadau yn llywodraeth leol a chenedlaethol, yn ogystal â myfyrwyr gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol.

Yn ogystal â chynnig y drefn cynhadledd draddodiadol o gyfarfodydd llawn, siaradwyr gwadd, gweithdai a chyfleoedd dysgu, bydd y gynhadledd yn rhoi cyfle i unrhyw un sydd â gofal cymdeithasol yng Nghymru rannu profiadau ac arferion da a dysgu am ddatblygiadau newydd sy’n digwydd yn y sector a datblygiadau yn y dyfodol.

Bydd CGGC18 yn digwydd ym mhrif adeilad eiconig Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng nghanol Caerdydd, De Cymru rhwng 12 a 13 Medi, gyda gwyl llesiant yn digwydd yn gynt ar brynhawn ar 11 Medi.

Dywedodd Llywydd ADSS Cymru, Jenny Williams, “Mae’r Gynhadledd Gofal Cymdeithasol Genedlaethol yn gyfle unigryw i ymgysylltu â chydweithwyr a phartneriaid ar draws y sector gofal cymdeithasol er mwyn dysgu oddi wrth ein gilydd a symud y sector yn ei flaen. Mae ein rhaglen o siaradwyr a gweithdai yn cynnig persbectif ehangach ar ofal cymdeithasol, y tu hwnt i Gymru, a fydd gobeithio yn sbarduno llawer o drafodaeth a dadlau ynglŷn â’r materion sy’n effeithio ar ein gwasanaethau.”

Rydym yn falch bod ein partneriaeth â Gofal Cymdeithasol Cymru eleni wedi caniatáu i ni ehangu’r cyfranogiad yn y digwyddiad hwn a chynnig cyfle i ymarferwyr ddysgu a datblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau.”

Ychwanegodd Prif Swyddog Gweithredol Gofal Cymdeithasol Cymru, Sue Evans, “Rydym yn falch o fod yn cyd-drefnu’r Gynhadledd Gofal Cymdeithasol Genedlaethol mewn partneriaeth gydag ADSS am y tro cyntaf eleni. Mae’r gynhadledd yn ddigwyddiad pwysig iawn yn y calendr gofal cymdeithasol yng Nghymru gan roi cyfle i weithwyr gofal proffesiynol ar bob lefel ddod ynghyd i glywed oddi wrth arbenigwyr, gwleidyddion a siaradwyr ysgogol; rhannu syniadau ac arfer da; a dod o hyd i’r newyddion, ymchwil ac adnoddau diweddaraf am ofal cymdeithasol.

“Rydym yn gobeithio y bydd gan y gynhadledd eleni rywbeth i bawb gyda sesiynau llawn, sgyrsiau, gweithdai a sesiynau dysgu o gwmpas ein themâu craidd, sef gofal yn y cartref, dementia, plant sy’n derbyn gofal a phroblemau gweithlu. Rydym wedi cydnabod hefyd na all pawb fynychu’r gynhadledd ddeuddydd lawn, felly, er mwyn ei gwneud yn fwy hygyrch rydym yn gwneud tocynnau hanner diwrnod ar gael sy’n darparu mynediad i’r sesiynau dysgu a’r neuadd arddangos yn hytrach na’r gynhadledd lawn. Rwyf yn edrych ymlaen yn fawr at y gynhadledd eleni ac rwyf yn gobeithio eich gweld ym mis Medi.”